افشای دشمنی تألیف کنندگان تورات و انجیل موجود با انبیای بنی اسرائیل!!

افشای دشمنی تألیف کنندگان تورات و انجیل موجود با انبیای بنی اسرائیل!!

1-     در سفر تکوين (پيدايش) باب 19 از آيه 31 تا 38 ثابت مي کند خاندان موآب و بني عمون از زنای پدر با دخترش بوجود آمده اند!! و در انجيل موجود يعني انجيل متي باب اول آيه 5 هم ثابت مي کند راعوت از خاندان موآب است و راعوت مادر عوبيد...