بنیاد ظلم از اندک شروع شود

بنیاد ظلم از اندک شروع شود

روايت کرده اند: براى انوشيروان عادل در شکارگاهى ، گوشت شکارى را کباب کردند، نمک در آنجا نبود، يکى از غلامان به روستايى رفت تا نمک بياورد.انوشيروان به آن غلام گفت : ((نمک را به قيمت روزانه (نه کمتر )خريدارى کن ، تا آيين...