بمباران سامانه گنبد آهنین اسرائیل

بمباران سامانه گنبد آهنین اسرائیل

سامانه دفاعی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین توسط هواپیمای میگ بمباران شد.شبکه المنار لبنان ساعتی قبل از بمباران سامانه دفاعی اسرائیل توسط هواپیمای میگ خبر داد این نوع هواپیما جز اسکادران روسیه است . در حال حاضرمحل نشست و...