بلوغ و کمال حقیقى

بلوغ و کمال حقیقى

به صورت آدمى شد قطره آبکه چل روزش قرار اندر رحم ماندوگر چل ساله را عقل و ادب نيستبه تحقيقش نشايد آدمى خواندجوانمردى و لطفست آدميتهمين نقش هيولايى مپندارهنر بايد، به صورت مى توان کردبه ايوانها در، از شنگرف و زنگارچو...