بزرگترین گناه

بزرگترین گناه

حضرت امام باقر عليه السلام وارد مسجد الحرام شد. گروهى از قريش که آنجا بودند، چون آن حضرت را ديدند پرسيدند: اين شخص ‍ کيست ؟گفتند: پيشواى عراقيها (شيعيان ) است .يکى از آنان گفت : خوب است کسى را بفرستيم تا از ايشان سؤ الى بکند....