برهان الدین ربانی کشته شد

برهان الدین ربانی کشته شد

گزارش تایید نشده ای حکایت از انفجاری شدید در منزل برهان الدین ربانی دارد. این گزارش می افزاید : انفجاری در جاده دهم وزیر محمد اکبر خان در داخل منزل برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح رخ داد که در نتیجه آن برهان الدین...