توضیحات مجری برنامه زاویه

توضیحات مجری برنامه زاویه

کارشناس-مجری پیشین برنامه تلویزیونی زاویه، معتقد است این برنامه دچار استحاله شده و دیگر بالندگی و شکوفایی پیشین را ندارد. به گزارش فارس، پس از انتشار گزارش این خبرگزاری درباره ایجاد تغییرات در سری جدید برنامه تلویزیونی...