برنامه راز / بشارت های روح الله / سعید قاسمی-حسین بهزاد / لینک مستقیم دانلود

برنامه راز / بشارت های روح الله / سعید قاسمی-حسین بهزاد / لینک مستقیم دانلود

در این برنامه حسین بهزاد با بیان جمله تاریخی حضرت امام در پائیز سال ۱۳۵۸ (آغاز قرن پانزدهم هجری) مبنی بر اینکه “این قرن به خواست خدا، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است.”، به سه محور بشارت­های امام روح الله به عنوان...