در و دیوار التماسش کرد

در و دیوار التماسش کرد

چه از دست مرغابی زبان بسته بر میاید به جز پر پر زدن (بندی از ترجیع بند علوی ) وقت پرواز آسمان شده بود گوئیا آخر جهان شده بود...