بررسی علل و درمان دروغگویی کودکان

بررسی علل و درمان دروغگویی کودکان

سؤال‌ها ... · "نماز نمي‌خوانم، عملي زشت انجام مي‌دهم، ... هم مي‌گويم، از اين سه، كدام يك را اول كنار بگذارم؟" · "جمله‌اي كوتاه بفرماييد كه تمامي خير دنيا و آخرت در آن جمع شده باشد؟" · "دزدي شايد، عمل زشت شايد، اما ... از مؤمن...