برخورد پسندیده

برخورد پسندیده

اکنون دوست دارم ، همراه من بياييد تا نزد او برويم و جواب مرا نيز به او بشنويد.عرض کردند: حاضريم ، ما دوست داشتيم شما هم همانجا پاسخ ايشان را بگوييد و ما هم آنچه مى توانيم به او بگوييم .سپس امام نعلين خويش را پوشيده ، به راه...