برتر بودن مرگ ظالم بر زندگى او

برتر بودن مرگ ظالم بر زندگى او

(عصر حکومت عبدالملک بن مروان (75 - 95 ه‍ ق )بود. او حجاج بن يوسف ثقفى را که خونخوارترين و بى رحمترين عنصر پليد بود، استاندار عراق (کوفه و بصره ) کرد. حجاج بيست سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد.) در اين عصر، روزى زاهد فقيرى که...