برتر بودن خواب ظالم از بیداریش

برتر بودن خواب ظالم از بیداریش

شاه بى انصافى از پارسايى پرسيد: کدام عبادت ،بهترين عبادتها است ؟پارسا گفت : خوابيدن هنگام ظهر براى تو بهترين عبادتهاست تا در آن هنگام به کسى آزار نرسانى .ظالمى را خفته ديدم نيم روزگفتم : اين فتنه است خوابش برده بهو آنکه...