برتری علمی حضرت فاطمه علیهاالسلام و ارزش علم

برتری علمی حضرت فاطمه علیهاالسلام و ارزش علم

حضرت فاطمه عليهاالسلام گفتارش را با دليل و برهان تاءييد کرد و بدين وسيله زن مؤ من بر زن دشمن پيروز گشت و از اين پيروزي خوشحال شد.حضرت فاطمه عليهاالسلام به زن مؤ من فرمود:فرشتگان خدا بيشتر از تو شادمان گشتند و غم و اندوه...