برترى هنر بر ثروت

برترى هنر بر ثروت

سخت است پس از جاه تحکم بردنخو کرده به ناز، جور مردم بردن(آرى بى هنر، پس از حکمفرمايى و ستم بر زيردستان ، تحت فرمان زيردستان قرار مى گيرد، و آن کس که نازپرورده است ، بى مهرى به او، براى او بسيار سخت است . )وقتى افتاد فتنه اى...