برترى سخاوت بر شجاعت

برترى سخاوت بر شجاعت

از حکيمى پرسيدند: سخاوت بهتر از شجاعت است يا شجاعت بهتر از سخاوت ؟ حکيم در پاسخ گفت : ((سخاوت به شجاعت نيز ندارد.))نماند حاتم طائى وليک تا به ابدبماند نام بلندش به نيکويى مشهورزکات مال به در کن که فضله رز راچو باغبان بزند...