برترى زور علم بر زور تن

برترى زور علم بر زور تن

جوان دست پرورده استاد، به خاطر جوانى و زور بازو، در فن کشتى گيرى سرآمد کشتى گيران شد، حتى يک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد: ((من از استاد، توانمندترم ، برترى استاد بر من از روى بزرگى و حق تربيتى است که بر من دارد، و...