براى خدا این گونه قرآن نخوان

براى خدا این گونه قرآن نخوان

ناخوش آوازى با صداى بلند قرآن مى خواند، صاحبدلى از کنار او گذشت و به او گفت : ((ماهانه چقدر پول مى گيرى ، قرآن بخوانى ؟))قارى : هيچ نمى گيرم .صاحبدل : پس چرا براى قرائت قرآن ، خود را آن همه زحمت مى دهى ؟قارى : من قرآن را براى خدا...