بد خلقی فشار قبر می آورد!

بد خلقی فشار قبر می آورد!

او را در تابوت گذاشته و براي دفن حرکت دادند.در تشييع جنازه او، پيغمبر صلي الله عليه و آله پابرهنه و بدون عبا حرکت مي کرد. گاهي طرف چپ و گاهي طرف راست تابوت را مي گرفت ، تا نزديکي قبر سعد رسيدند. حضرت خود داخل قبر شدند و او را...