با خاطری  خسته از اغیار و به فضل تو امیدوار

با خاطری خسته از اغیار و به فضل تو امیدوار

و اعمالم چنین است که می بینی نه پای گریز دارم و نه زبان ستیز الهی !نه من آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم .نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی! در اگر باز نگردد،نروم باز به جایی پشتدیوار نشینم،چو گدا بر سرراهی کس به غیر تو...