بخل نگون بخت

بخل نگون بخت

درويش بجز بوى طعامش نشنيدىمرغ از پس نان خوردن او ريزه نچيدىاو در مسير مسافرتى بسوى مصر، سوار بر کشتى در درياى مديترانه حرکت مى کرد، و آن چنان مغرور بود که همچو فرعون در پوست غرور نمى گنجيد، دريا توفانى شد، او همچون فرعون...