با هزار پا نتوانست از چنگ اجل بگریزد

با هزار پا نتوانست از چنگ اجل بگریزد

شخصى دست و پايش قطع شده بود، هزار پايى را ديد و آن را کشت ، صاحبدلى از آنجا عبور مى کرد، آن منظره را ديد و گفت : ((شگفتا! آن جانور با هزارپايى که داشت ، چون اجلش فرا رسيده بود نتوانست از چنگ بى دست و پايى بگريزد.)) چون آيد ز پى...