با نیکى کردنت عیبجو را شرمنده ساز

با نیکى کردنت عیبجو را شرمنده ساز

پيش يکى از خردمندان بزرگ گله کردم که فلان کس گواهى داده که من فاسق هستم . او در پاسخ گفت : تو با نيکى کردن به او، او را شرمنده ساز.تو نيکو روش باش تا بدسگالبه نقص تو گفتن نيابد مجال چو آهنگ بربط بود مستقيمکى از دست مطرب خورد...