با دوستان ، مدارا!

با دوستان ، مدارا!

و در پيشگاه پروردگار قرار مي گيرند؛ يکي از آنان مي گويد:خدايا! حق مرا از ايشان بگير! خداوند متعال مي فرمايد: حق برادرت را بده ! عرض مي کند:خدايا! از اعمال نيک من چيزي نمانده متاعي دنيوي هم که ندارم . آنگاه صاحب حق مي...