ماجرای تصرف باغ قلهک توسط انگلیسی ها

ماجرای تصرف باغ قلهک توسط انگلیسی ها

اگرچه ظرفيت پرداختن به اين موضوع آنقدر زياد است كه همت چند وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتي را در احياي اين حق ملي و قطع كردن دست متصرف خارجي از اين ملك را مي طلبد، اما اميدواريم روشن شدن ابعاد اين ماجرا زمينه را براي...