طرح « بازمهندسی پوشش دانش آموزی با تأکید بر ترویج لباس های بومی و محلی»

طرح « بازمهندسی پوشش دانش آموزی با تأکید بر ترویج لباس های بومی و محلی»

به منظور اجرای طرح باز مهندسی پوشش هماهنگ دانش آموزی با تأکید بر ترویج لباس های بومی و محلی که طی جلسات متعدد ستاد عفاف و حجاب معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، جهت هر گونه اظهارنظر...