این عشق هزار و یک معما دارد

این عشق هزار و یک معما دارد

این عشق هزار و یک معما دارد این لوح به آسمان بلندا دارد افسوس که ما نمی دانیم افسوس تنها همیشه در طاقچه ها جا دارد یک حرف و صادقانه باید گفت قرآن چه غربتی میان ما ها...