بیـا که دست تو را ذوالفقار می بوسد…

بیـا که دست تو را ذوالفقار می بوسد…

سهراب مُرد، رستمِ بیچاره سکته کردآیا شما همیشه چنین زود می رسی؟!بعداز سه بار جنگ جهانی و قتل عامدر بدترین زمانه ی موجود می رسی!!اخبار گفت: منتظر مقدم توائیماو در ادامه اش که نیفزود می رسیاین فرش از جوانی خود بود منتظروقتی...