“ماجراهای تن تن”: آمیزه ای از جیمزباند و ایندیانا جونز

“ماجراهای تن تن”: آمیزه ای از جیمزباند و ایندیانا جونز

اغلب انیمیشن ها و کمیک استریپ هایی که در تاریخ سینما توسط امثال والت دیزنی  و برادران وارنر و یونیورسال و مانند آنها تولید شدند ، پیام های صریح ایدئولوژیک از نوع آمریکایی را منتقل و القاء   می کردند. از کارتون هایی...