اولین تصویر سه بعدی از ویروس عامل ایدز

اولین تصویر سه بعدی از ویروس عامل ایدز

تصویر گرفته شده با روشی پیچیده توسط میکروسکوپ های الکترونی گرفته شده است. ...