اگر پیش از ملاقات قائم (عج ) بمیرم !

اگر پیش از ملاقات قائم (عج ) بمیرم !

دست گدايي پيش مردم دراز کنيم !فرمود:- اين عبدالحميد! آيا گمان مي کني اگر کسي خود را وقف راه خدا کند، خداوند راه روزي را به روي او نمي گشايد؟ والله ! خداوند در رحمت خود را به روي او خواهد گشود.رحمت خدا بر کسي که خود را در...