اگر با چشم باز بخوابی

اگر با چشم باز بخوابی

اگر با چشم باز بخوابی و با چشم بسته خوابت را نقاشی کنی و اگر با زنبور حرف بزنی و اگر سیب را با یک کرم قسمت کنی...