نامه ای خواندنی از امام حسین(ع)

نامه ای خواندنی از امام حسین(ع)

حال برای شناخت بهتر شخصیت امام عاشقان واقعه ای ظرافت و روشن بینی آن حضرت نقل می شود.یك سال "مروان بن حكم" كه از طرف معاویه حاكم مدینه بود، به وى نوشت: "عمرو بن عثمان گزارش كرده است كه، گروهى از رجال و شخصیتهاى عراق و حجاز...