تصویری که اوباما را به وحشت انداخت

تصویری که اوباما را به وحشت انداخت

غرب، اعراب به همراه تركيه اسبشان را زين كرده‌اند تا به سوريه بتازند، اما انتشار اطلاعاتي چند موجب دو دلي و وحشت آنها از هر گونه حمله احتمالي در شرايط فعلي شده است. به گزارش ايران آباد، پس از آنكه تركيه به بهانه تهديد...