ایراد بنی اسرائیلی !

ایراد بنی اسرائیلی !

براي حل اين مشکل محضر موسي آمدند تا حق را آشکار سازد.حضرت موسي دستور داد گاوي بياورند تا کشف حقيقت کنند. بني اسرائيل گمان بردند موسي آنان را استهزاء مي کند، از روي تعجب گفتند:- آيا ما را استهزاء مي کنيد؟موسي گفت :- استهزاء...