اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از تهران

اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از تهران

اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از تهران تصویر زیر به عنوان اولین عکس ۳۶۰ درجه کروی اراضی عباس آباد از فراز برج پرچم در اینستاگرام منتشر شده است. اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از...