مالک اشتر ، اولین بیعت کننده با امام علی (ع)

مالک اشتر ، اولین بیعت کننده با امام علی (ع)

«مالک اشتر» است.مالک اشتر مردي شجاع،رئيس قبيله، و از بزرگان شيعه و سخت دوستدار امير مؤمنان و ياور او بود.مالک پس از رحلت پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله براي نبرد با سپاه روميان که به مبارزه با اسلام برخاسته بودند وارد...