اولین بانوى شهید عاشورا

اولین بانوى شهید عاشورا

سپس به سوى ميدان حرکت کرد.در ميدان جنگ پس از آنکه رجز خواند و خود را معرفى نمود به دشمن حمله کرد و سخت جنگيد. بعد از آنکه عده اى را کشت به جانب مادر و همسرش برگشت . در مقابل مادر ايستاد و گفت :- اى مادر! اکنون از من راضى شدى...