اوصاف اهل ذکر در بیان آیت الله جوادی آملی

اوصاف اهل ذکر در بیان آیت الله جوادی آملی

عقیق: متن زیر برگرفته از جلسات سلوک الهی آیت الله جوادی آملی درباره اوصاف اهل ذکر از نگاه امیرمومنان (ع) مرور می شود: اگر به ما فرمودند: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ﴾ یک طایفه از روایات مشخص فرمود که اهل ذکر واقعی اهل بیت...