انفاق نان بدون نمک

انفاق نان بدون نمک

ناگاه ! متوجه شدم چيزي از دوش امام به زمين افتاد. در آن لحظه ، آهسته صداي امام را شنيدم که فرمود: ((خدايا! آنچه را که بر زمين افتاد به من بازگردان .))جلو رفتم و سلام کردم . امام از صدايم ، مرا شناخت و فرمود:- معلي تو هستي ؟- بلي...