انتقاد از دوستى که عیب را هنر داند

انتقاد از دوستى که عیب را هنر داند

در شاءن او نازل شده است .مردم شهر به خاطر مقامى که آن سخنور داشت ، احترامش را رعايت مى کردند و بلاى صداى او را مى شنيدند و رنج مى بردند و دندان روى جگر مى گذاشتند، و آزارش را مصالحت نمى دانستند.تا اينکه يکى از سخنوران آن...