آغاز یارگیری های انتخاباتی از فردا

آغاز یارگیری های انتخاباتی از فردا

"در عرف سیاسی کشور ما نزدیکترین مراسم راهپیمایی تا فرا رسیدن انتخابات معمولا مکانی برای عرضه اندام  نامزدها و یارا ن نزدیک آنهاست " یک سال دیگر که بیایید، آتش انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر خاموش شده...