توقیف ۱۷۵ ملک گروه امیر منصور آریا

توقیف ۱۷۵ ملک گروه امیر منصور آریا

مدیرعامل بانک ملی همچنین از طرح شکوائیه بر ضد بانک صادرات ایران خبر داد و گفت: بانک صادرات به عنوان مقصر اصلی و سرمنشأ فساد بزرگ بانکی و مشارکت در فرایند مجرمانه ، موجب وارد شدن خسارت مادی و معنوی بسیار به بانک ملی...