امروز سه ۱۱ ردیف شد!

امروز سه ۱۱ ردیف شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه در تاریخ میلادی روز شگفت انگیزی به نظر می رسد. به طوریکه در تقویم 6 عدد 1 یا سه عدد 11 به صورت 11/11/11 در کنار هم ردیف شدند.این اتفاق پیش از این تنها در روزهای 11/11/1111 (با قرار گرفتن 4 عدد 11 یا 8...