چشمها را باید شست

چشمها را باید شست

توی تاکسی، اتوبوس، پیاده رو و... از این دست ماجراها فراوان است. و تعجب آورتر اینکه بعضیها از نزدیکان خودشان هم اعراض می‌کنند، چون به کلاسشان نمی‌خورد!!...