ندبه امام صادق(ع) در فراق امام مهدی(عج)

ندبه امام صادق(ع) در فراق امام مهدی(عج)

حضرت امام جعفر صادق (ع) گاه مشتاقانه از زمان ظهور آخرين حجّت خدا صحبت مي‌كند و به حال كساني كه آن زمان را درك مي‌كنند، رشك مي‌برد و مي‌فرمايد: فطوبي لمن أدرك ذلك الزّمان.2 خوشا به حال كسي كه آن زمان را دريابد. گاه نيز...