فرقه سوزی علیه فرقه سازان

فرقه سوزی علیه فرقه سازان

در این زمان جریان های مختلف فكری و مذهبی در سطح جامعه بسیار فعال بودند و شبهه های متعددی را در موضوع های مختلف و مهم دینی مطرح می كردند؛ شبهه هایی از قبیل تناقض در قرآن، شبهه ثنویه، شبهه مفوضه، اعتزالی و اشعری از سوی فرقه...