امام عسکرى و زمامداران معاصر

امام عسکرى و زمامداران معاصر

آنان هرگز به زندان بسنده نكردند؛ بلكه بارها انديشه پليد از ميان بردن‏حضرت در سر پروراندند و در پرتو قدرت الهى كه با خلع از خلافت، قتل و يا ديگرمشكلات روبرو شدند. 1 امام عسكرى و معتز عباسى معتز عباسى، پس از تصدى خلافت،...