امام صادق علیه السلام و ترک مجلس شراب

امام صادق علیه السلام و ترک مجلس شراب

عده زيادي از اعيان و اشراف را براي وليمه دعوت کرد. امام صادق عليه السلام نيز از جمله دعوت شدگان بودند. سفره آماده شد و مهمانان بر سر سفره نشستند و مشغول غذا شدند. در اين ميان ، يکي از مهمانان آب خواست . به جاي آب ، جامي از...