شعر حمید رضا برقعی در رثای امام حسن مجتبی(ع)

شعر حمید رضا برقعی در رثای امام حسن مجتبی(ع)

زیر پایش خدا غزل می ریخت / غزلی را که از ازل می ریخت آن امامی که تا سحر امشب / روی لب های من غزل می ریخت شب شعر مرا چه شیرین کرد / بین هر واژه ای عسل می ریخت آن که در جیب کودکان یتیم / قمر و زهره و زحل می ریخت...